ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ::  ทำความรู้จักประชาคมอาเซียน1.บรูไน 2.กัมพูชา 3.อินโดนีเซ... ::  
 
 

 
   
 
           
           
 
 


 
 

 
 
 
 
     ส่วนโยธา      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่  อบต.  และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
 

 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
    - งานวิศวกรรม
    - งานประเมินราคา
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
    - งานออกแบบ

 งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
    - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
    - งานระบายน้ำ
    - งานจัดตกแต่งสถานที่

 งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสำรวจและแผนที่
    - งานวางผังพัฒนาเมือง

 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.