หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ล้างมือตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อูตู้วางของใช้ส่วนตัวตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างกำจัดปลวกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกคลองสองด้วน จุดที่ตื้นเขิน หมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านเจ้าเฟื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพัดลมเพดานอุตสาหกรรมขนาด 6.00 เมตร จำนวน 2 ตัวพร้อมติดตั้งตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community lsolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการตั้งจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) ของ ศพด. อบต.ไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่่าง ตามโครงการตั้งจุดสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำ เพ่ื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค 725 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-0682 นนทบุรี เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างเครื่องจักรกลขุดลอกคลองลำรางไทรใหญ่จุดที่ตื้นเขิน หมู่ที่ 6,7,9,10,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หมายเลขทะเบียน 82-7818 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้การได้ตามปกติ หมายเลขทะเบียน 82-7818 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ตามโครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.ไทรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,062,098 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10