หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ0023.2/ว113 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2271 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2249 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท. ปี 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2275 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2248 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ประจำปี 2563 และ 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว485 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2261 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/ว 112 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพันกงานส่วนท้องถิ่นให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ.ส.2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว482 จัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อในรูปแบบบแผ่นซีดี  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว483 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 เรืื่อง ติดอาวุธป้องกันตัวพ้นภัยทางเพศ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว2237 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปี 2564 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว 2188 ขอความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว479 การนำส่งเงินเข้าบัฐชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว2199 ขอให้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทรายได้ค้างรับ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว2224 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้อปท.ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว2225 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2226 การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2187 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2204 ขยายเวลาการรับสัมครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2201 แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2200 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2202 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 475 รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว 111 ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.4/ว 2203 ารประชุมชี้แจง หลักปฏิบัิติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมไกล  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว 476 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 2186 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว469 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว2183 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/471 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลตำบลบางม่วง  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/470 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 2148 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 2165 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 2161 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 2160 มอบหมายภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกโรงพยาบาล  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2156 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2149 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว2151 ซักซ้อมหลักเณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้งเินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2150 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2133 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2131 การอบรมโปรแรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2132 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีบปพ.ศ.2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (เงินเหลือจ่าย)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว2130 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัดอปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2117 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2102 ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่งนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2102 ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่งนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว2103 อประชาสัมพันธ์กลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 199
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,479,904 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10