หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ 0023.3/ว 50 สารวันครู 16 มกราคม 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 143 แจ้งแผนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เชิงรุกและเชิงรับในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลเสี่ยง และกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.2/ว156 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว34 ติดตามการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว134 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 45 สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 40 ขอความร่วมมือรณรงค์ (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 39 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
นบ 0023.3/ว 117 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว27 การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนในช่งอายุ 6-14 ปี และในช่วงอายุ 15-18 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว124 การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร (โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว121 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว120 การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว119 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.2/ว01 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
นบ0023.3/ว73 ขอส่งการคาดการโรคไข้เลือดออก พ.ศ 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.5/ว29 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว88 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว72 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเผ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.1/ว32 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.5/ว28 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจ  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 90 สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 92 การจัดทำแผนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เชิงรุกและเชิงรับในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลเสี่ยงและกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.1/ว 19 ขอประชาสัมพัธ์ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.1/ว 18 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว89 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว26 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.1/ว71 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.5/ว44 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุรา และภาษี สรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.5/ว22 แจ้งเลขที่โอนขายเอกสารบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.5/ว 10 นำส่งเงินภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.5/ว 8 โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2564  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 43 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.2/ว 33 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 21 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.1/ว 24 การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 36 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 14 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 14 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 13 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว 9 ส่งข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.3/ว25 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.2/ว214 แผนการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
นบ0023.1/ว15 ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ที่ นบ 0023.3/9 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
นบ 0023.5/ว 4755 ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 215
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,601,556 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10