หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นบ 0023.3/ว3342 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
นบ 0023.5/ว744 แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขเดียวกัน  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ 0023.5/ว738 แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว709 รับรองสิทธิในแบบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ นางสาวสุธาริยา  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/ว161 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานสวนตำบลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว717 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโอนเงินผ่านทางระบบ e-LAAS เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ GFMIS เข้าบัญชีอปท.  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว3327 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพรฎ.การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว3326 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว3325 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของอปท.  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ 0023.2/ว245 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
นบ 0023.3/1581 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอนชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
นบ 0023.1/ว 3298 ผลการประเมินคุณธรรมแฃะความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/ว 3299 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1ตุลาคม 2564)  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.5/715 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 อุดหนุนทั่่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส 4 เพิ่มเติม  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.2/ว3295 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.1/ว721 ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK  [ 13 ก.ย. 2564 ]   
นบ0023.3/ว722 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ เอกสาร1 ]  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3273 การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3261 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว712 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ 100 ปียุวกาชาดไทย  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3258 การเเสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2564  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3238 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว3240 แจ้งเนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3227 การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว677 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว680 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว688 นำส่งเงินภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บในเดือน กรกฎาคม 2564  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว683 โอนเงินจัดดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว3208 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้แก่อปท.  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว695 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเเบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กของอปท.  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว694 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางบูรณาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของอปท.  [ 8 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 13728 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจจสถานการร์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 3214 การจัดทำผังรวมผู้เช่า แผนที่ท้ายสัญยเช่า และแผนผังการขอทางภาระจำยอม ผ่านที่ดินวัดร้าง และที่ศาสนสมบัติกลางทั่วประเทศ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว 3209 ขอความร่วมมือให้การช่วยเหลือเยียวยาหมอนวดคนพิการทางการมองเห็น  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว 3210 หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระนี้ต้นเงินกู้ฯ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3211 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว682 การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานตามการถ่ายโอนภารกิจให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว 3184 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2564 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.1/ว 687 ประชาสัมพันธ์ รับฟังรายการ มหาดไทยชวนรู้  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.1/ว 692 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว690 ขอจัดส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น จำนวน 15 แผ่นที่ครบถ้วน  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3176 การเตรียมการจัดทำ(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและ(ร่าง)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.ปี 2564-2570  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3174 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3175 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2564  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3173 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว3171 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2564  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 679 แจ้งการสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด – 19 แบบแอนติเจน หรือ ATK (Antigen Test Kit)  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 205
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,062,346 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10