หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ไทรใหญ่
การศึกษาในตำบลไทรใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทรใหญ่
สาธารณสุขในตำบลไทรใหญ่
วิสาหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
1
2
3
4
5
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายฉลวย ขันจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 85 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 87 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 59 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
   
 
นบ 0023.3/ว 1736 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1675 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว369 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่1 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว369 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่1 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1703 อขยายเวลการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี(CM)ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว1705 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.5/ว 1702 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.5/ว 6994 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว1678 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว1676 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 1680 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 1674 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ของ อปท.  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว 1681 การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัด อปท.  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.5/ว1679 โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของอปท. ปี2564  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.1/ว1647 การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว362 ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ.2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.2/ว363 แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิปฏิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/6 1653 แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนรถเพื่อใช้รับส่งต่อผู้ป่วยโควิด และการบูรณาการร่วมกันของ อปท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1615 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาส3(เม.ย.-มิ.ย.64)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1614 การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ CCT  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
   
 
ทต.ศาลากลาง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในโครงการเทคโนแฟคโดย [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกร่าง การมอบนโยบายและกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าอิฐ ตรวจความคืบหน้าการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลท่าอิฐ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง มบ.ประดับดาวโครงการ 5-6 หมู่ 2 และบริเว [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลากลาง รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค บริเวณหมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นท์วิลล์ และพื้นที่ร้านค้า [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนด [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.พิมลราช เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักน้อย หลักเกณฑ์ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักน้อย รู้ทันป้องกันไวรัสโคโรนา [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.บางรักพัฒนา เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา โดย...กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ติดตาม ควบคุมการ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.บางรักพัฒนา เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา โดย...กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร สถานประกอบการฯ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลากลาง แผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ศาลากลาง เปิดประชุมสภาครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
 


อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อแขนยาว , ถุงมือไนไตร) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๒ ราย [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขน [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองพระอุดม จ้างเหมาซ่อมแซมโป๊ะซอยท่าใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนท [ 5 พ.ค. 2564 ]อบต.ไทรน้อย จ้างรื้อถอนอาคาร ตามคำพิพากษาหมายเลขคดีแดง ที่ 285/2563 ของศาลปกครองกลาง โดยวิธี [ 5 พ.ค. 2564 ]อบต.ลำโพ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองพระอุดม จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7673 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.คลองพระอุดม จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 8170 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]อบต.บางรักน้อย จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็กชั้น 3 และห้องทำงานสมาชิกสภ [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.ไทรน้อย ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.บางรักน้อย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.บางรักน้อย ซื้อถ่านก้อนกระดุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.ไทรน้อย จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.บางรักน้อย จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปริ้นเตอร์ (งานกฏหมายและคดี) สป. [ 30 เม.ย. 2564 ]อบต.ลำโพ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กย ๓๒๕๙ นนทบ [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำ [ 29 เม.ย. 2564 ]อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบ [ 29 เม.ย. 2564 ]

 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หมายเลขทะเบียน 82-781 [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้การได้ตา [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ตามโครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเท [ 31 มี.ค. 2564 ]

 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 2  
   
 
 
 
 

วิสหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม

วัดปลายคลองขุนศรี
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.056-662-746
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 486,735 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ไทรใหญ่

facebook
อบต.ไทรใหญ่
อบต.ไทรใหญ่