หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ไทรใหญ่
การศึกษาในตำบลไทรใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทรใหญ่
สาธารณสุขในตำบลไทรใหญ่
วิสาหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
1
2
3
4
5
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายฉลวย ขันจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 181 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 195 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 175 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 310 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 154 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 145 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565 กศ. มท 0816.3/ว2065  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การเพิกถอนชื่อบริษัท เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด นายนิรันดร์ สืบจากโกสีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.สมงาม และนายสาเม็ง ปักขีพันธ์ ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2066  [ 6 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2057  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน (ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว2050 [เอกสาร]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2051  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2053  [ 6 ก.ค. 2565 ]
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว2052 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2565 ]
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
   
 
นบ 0023.2/ว2521 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว602 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับจังหวัด  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว601 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2489 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว582 โครงการฝึกอบรม จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจจะต้องทำอย่างไรในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายของ อปท. ปี 2565  [ 6 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว595 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย)  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2490 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2453 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2475 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2476 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว593 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว2485 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.4/ว599 สำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว2478 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2488 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.4/ว2477 ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2481 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2480 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว2474 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว2479 ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)  [ 4 ก.ค. 2565 ]    
   
 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.บางรักพัฒนา ✨ข่าวประชาสัมพันธ์✨ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุ [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบดับเพลิง ณ ชุมชนตลาดบางคูลัด [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ซ่อมผิวจราจรยางแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยเทศบาล 6 และ บริเวณไหล่ทางถนนประชาอุทิศ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บางใหญ่ ตัดต้นไม้บริเวณชุมชนวัดหลังบาง [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณชุมชนวัดพระนอน [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทรใหญ่ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.บางรักพัฒนา ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED พื้นที่ตำบล [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทรน้อย โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บร [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ใหม่บางบัวทอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1154 
ทม.บางรักพัฒนา การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพ [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ เทศบาลตำบลบางใหญ่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา (ทางสายน้ำ) วันอั [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บางใหญ่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแห่เทียนพรรษา (ทางสายนํ้า) [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
 


อบต.ลำโพ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (ห้ [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.ลำโพ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ (ห้ [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.ลำโพ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่ [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.ลำโพ ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด พร้อมติด [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.ลำโพ ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.บางรักพัฒนา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (LED) พื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา ด้วยว [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.บางรักพัฒนา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง)(หมายเลขค [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]ทต.ศาลากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอย ว.พุดพัฒน์ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ 1 [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉ [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๓๙ นนทบุรี หมายเลขครุภัณ [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๓๙ นนทบุรี หมายเลขครุภัณ [ 6 ก.ค. 2565 ]ทม.ใหม่บางบัวทอง เช่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนี [ 6 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจเช็คระบบต่างๆ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม - 7958 นนทบุรี [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย ซื้อพร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟวับวามพร้อมลำโพง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ - 293 นนทบุร [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ - 3595 นบ. [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย เหมาจัดทำขบวนแห่เทียนพรรษารอบตำบลบางรักน้อย และประดับไฟราวภายในงาน (โครงการวันอ [ 5 ก.ค. 2565 ]อบต.บางรักน้อย จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางรักน้อย โดยวิธีเฉพาะเ [ 5 ก.ค. 2565 ]ทต.ศาลากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคุ้มผันเจิม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธ [ 5 ก.ค. 2565 ]ทม.ใหม่บางบัวทอง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นบ.ถ 27-013 ถนนเลียบคลองตาคล้าย หมู่ที่ 7 [ 5 ก.ค. 2565 ]

 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง เพื่อแจกจ่ายใ [ 13 มิ.ย. 2565 ]

 
   
 
จะติดต่อขอถังขยะค่ะ ทำเรื่องยังไงคะ (11 ก.พ. 2565)    อ่าน 230  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 214  ตอบ 3  
   
 
 
 
 

วิสหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม

วัดปลายคลองขุนศรี
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.056-662-746
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
e-Servicr บริการออนไลน์
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 02-1475311-4
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 6,628,553 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ไทรใหญ่

facebook
อบต.ไทรใหญ่
อบต.ไทรใหญ่