หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ไทรใหญ่
การศึกษาในตำบลไทรใหญ่
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทรใหญ่
สาธารณสุขในตำบลไทรใหญ่
วิสาหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
1
2
3
4
5
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายฉลวย ขันจำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 233 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถกระเช้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 260 
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 226 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร ด้วย [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 247 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ดินขององค์การบริหารส่วน [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 185 
 
   
 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) [ 28 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 374 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 217 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 204 
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4) [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 121 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส [ 28 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 116 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
   
 
นบ 0023.3/ว473 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว151 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ0023.5/ว443 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ0023.4/ว468 หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ0023.4/ว462 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว150 ขอความอนุเคราะห์สื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว146 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และคกก.การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ป.3 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว463 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว145 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ป.3 2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.2/ว431 การส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.2/ว430 การส่งตัวสายงานผู้บริหาร  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว142 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว148 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance International Knowledge Exchange Forum)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.5/ว441 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
นบ0023.1/ว141 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นบ0023.1/ว140 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว450 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว139 ขอความอนุเคราะห์ประสานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ Foodhandler  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.3/1347 รายงานคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
นบ 0023.5/449 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท.  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
   
 
อบต.ลำโพ ระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟ สายโทรศัพท์ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำโพ ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ใหม่บางบัวทอง การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ครั้งที่ ๑/๒ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ทม.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 3 (ห้องกองคลัง) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนเลียบคลองนายพื้นท [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.ไทรม้า พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ป [ 18 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ไทรม้า ประกาศประกวดราค่าจัดซื้อรถพยาบาล รถตู้ จำนวน 1 คัน [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.ไทรม้า กิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๒ รายการ กองสาธารณส [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกิติภูมิ แสงเดือน นายก อบต.บางรักใหญ่ เป็นประธานในพิธี [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บางรักใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายกิติภูมิ แสงเดือน นายก อบต.บางรักใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บ [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) สำนักปลัดเท [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงห้อง ในการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางรั [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.ไทรม้า กิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคค [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
   
 


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Apporach) ประจ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Apporach) ประจ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๔๕ นนทบุรี หมายเลขครุภัณ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบสแตนเลส จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราค [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ใหม่บางบัวทอง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ไทรม้า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ปิดภาคเร [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ไทรม้า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ปิดภาคเร [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ไทรม้า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ปิดภาคเร [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ไทรม้า ซื้อตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทม.ไทรม้า จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเส [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ลำโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.43-001 ส [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ลำโพ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Pantum หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๖- [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ลำโพ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ลำโพ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์ ๓ ประตู จำนวน ๒ ตู้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ลำโพ จ้างเหมาเครื่องจักรกลเคลียริ่งในการปรับพื้นที่และนำดินกลับสู่คลองลากฆ้อน โดยวิธี [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรใหญ่ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบด [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบด [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบ [ 16 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย [ 14 มี.ค. 2566 ]

 
   
 
จะติดต่อขอถังขยะค่ะ ทำเรื่องยังไงคะ (8 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1158  ตอบ 5  
ต้องการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ เราต้องกรองแบบละเอยดก่อนเสมอ (6 พ.ย. 2565)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 296  ตอบ 3  
   
 
 
 
 
วิสหกิจชุมชนเกษรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม
วัดปลายคลองขุนศรี
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.084-313-1821
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
e-Servicr บริการออนไลน์
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 7,303,415 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ไทรใหญ่

facebook
อบต.ไทรใหญ่
อบต.ไทรใหญ่