หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั่นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมการญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
“ไทรใหญ่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพและ อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนพลิกฟื้นคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการศึกษา จารีตประเพณีอันดีงาม ”
 
 
  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยในทุกด้านแบบองค์รวม
     
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     
รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่
     
พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
     
การให้ความรู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา เครื่องออกกำลังกาย สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
     
พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น กับประชาชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
     
การใช้สิ่งอื่นทดแทน เช่น รณรงค์ให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
     
การพัฒนาบริหารจัดการระบบจำกัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
     
การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกร้อน
     
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชน
     
พัฒนาระบบน้ำประปา เป็นงานบริการด้านน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในทุกพื้นที่
     
พัฒนาด้านโทรคมนาคม เป็นการสร้างโครงข่ายด้านการสื่อสาร
     
พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
     
ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน
 
  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่เป็นชุมชน
แห่งภูมิปัญญาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
     
ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณการที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน
     
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
     
การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
     
พัฒนายกระดับชุมชนสู่ความมั่นคงของชาติ
     
ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
     
ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบทางบริหารราชการให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
     
พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
     
พัฒนา ปรับปรุง จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
     
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
     
ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     
ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
     
พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงาน
ขององค์กร
     
การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
 
  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณีที่สืบทอดกันมา
     
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา
     
ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์บำรุงโบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น
     
สนับสนุน และปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ จ.นนทบุรี โทร : 02-1475311-4
รับเรื่องร้องเรียน โทร 02-1475311-4
จำนวนผู้เข้าชม 159,214 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10