หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
อบต.ไทรใหญ่
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  " ไทรใหญ่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพและ  
  อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนพลิกฟื้นคุณภาพชีวิต  
  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการศึกษา จารีตประเพณีอันดีงาม "  
 
วิสัยทัศน์ อบต.ไทรใหญ่  
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยในทุกด้านแบบองค์รวม
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่
  พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  การให้ความรู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา เครื่องออกกำลังกาย สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
  พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้นกับประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัด
  การใช้สิ่งอื่นทดแทน เช่น รณรงค์ให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  การพัฒนาบริหารจัดการระบบจำกัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงการลดภาวะโลกร้อน
  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีจิตสำนึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
  พัฒนาระบบน้ำประปา เป็นงานบริการด้านน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในทุกพื้นที่
  พัฒนาด้านโทรคมนาคม เป็นการสร้างโครงข่ายด้านการสื่อสาร
  พัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรใหญ่เป็นชุมชนแห่งภูมิปัญญา และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
  ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณการที่มีเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐาน
  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
  การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
  พัฒนายกระดับชุมชนสู่ความมั่นคงของชาติ
  ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
  ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาระบบทางบริหารราชการให้มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร
  พัฒนา ปรับปรุง จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน
  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
  ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
การดำเนินงานขององค์กร
  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณีที่สืบทอดกันมา
  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์บำรุงโบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น
  สนับสนุน และปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
    โทร : 095-397-8263
Saiyai  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02-1475311-4 โทรสาร : 02-147-5315
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 8,143,840 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10